RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacyjna dla Klientów Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach dotycząca dostępności

Deklaracja dostępności


Muzeum im. Jerzego Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum im. Jerzego Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach: www.muzeumkrosniewice.pl

Data publikacji strony: 15.09.2010 r.
Data ostatniej aktualizacji: 15.02.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Muzeum nie zatrudnia tłumacza języka migowego i nie jest w stanie zrealizować usługi tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W Muzeum im. Jerzego Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony, które znajdują się pod adresem internetowym: http;//checkers.wiii.eu i z którego wynika, że strona internetowa muzeumkrosniewice.pl spełnia wymagania w 90,53 %. Niezgodności strony:
Brak wartości „ alt” dla 7 elementów Brak możliwości przesłania Formularza dla 1 elementu Brak tytułu i treści dla 3 elementów
Powodem powyższych niezgodności strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności strony internetowej.

Skróty klawiszowe działające na stronie:
Przejście do kolejnego elementu: Tab Przejście do poprzedniego elementu: Shift +Tab
Wyszukiwanie kluczowych słów: Ctrl + F Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dodatkowe informacje:
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po stronie za pomocą klawiszy.
Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
W całym serwisie jest włączony tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza.
Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności za pomocą klawisza -TAB.
Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierane są w tym samym oknie. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik.
Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dala osób niedowidzących.
Kontrast tekstu tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
Brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych Brak mapy serwisu.

W najwyżej umiejscowionym na stronie menu znajdują się pomocne opcje:
„Kontrast”
„Rozmiar czcionki”
„Widok”

Wersja mobilna strony:
Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Muzeum im. Jerzego Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach nie oferuje aplikacji mobilnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt --muzeumkrosniewice@wp.pl lub telefonicznie 24 252 33 47. Tom samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu. Żądanie powinno być zrealizowane, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:
Muzeum im. Jerzego Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach, pl. Wolności 1, 99 – 340 Krośniewice
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony wschodniej.
Do wejścia prowadzą jednostopniowe schody, przy których nie ma podjazdu dla wózków osób niepełnosprawnych.
Wejście dla osób niepełnosprawnych jest utrudnione, osoby na wózkach muszą korzystać z pomocy pracowników muzeum
Kasa biletowa wraz z szatnią znajduje się na parterze po wejściu do pierwszego pomieszczenia muzeum.
Praktycznie dla osób niepełnosprawnych zwiedzanie ekspozycji jest dostępne na parterze budynku muzeum (4 sale wystaw)
Między poszczególnymi salami nie ma progów i nierówności poziomów.
Eksponowane zbiory pozwalają na łatwy dostęp do nich ze względu dużą przestrzeń, która jest w wszystkich salach
Brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych
Brak możliwości zwiedzania muzeum na pierwszym piętrze dla osób niepełnosprawnych, brak windy
Budynek jest zabytkowy, schody na piętro są drewniane i ostrym kącie posadowienia
Do budynku muzeum na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
Przed budynkiem muzeum od ulicy Poznańskiej jest parking dla osób niepełnosprawnych (jedno stanowisko), które jest zapewniane przez zarządcę drogi

Oświadczenie sporządzono dnia 25.02.2021 r.Opublikował: Ksenia Stasiak
Publikacja dnia: 26.03.2021
Podpisał: Ksienia Stasiak
Dokument z dnia: 26.03.2021
Dokument oglądany razy: 814