UWAGA! UWAGA!
KONKURS WIELKANOCNY
Szanowni Państwo!
Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach organizuje konkurs plastyczny na najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną.
Zapraszamy wszystkich przedszkolaków i uczniów klas I-IV szkół podstawowych z Krośniewicach, Dąbrowic, Ostrów, Jankowic i Nowego

                            Regulamin konkursu plastycznego

                            na najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną

 I. CELE KONKURSU

 

-  popularyzacja tradycji wielkanocnych;

-  rozbudzanie zainteresowań kulturą  i obyczajami ludowymi;

-  rozwijanie zdolności plastycznych wśród dzieci;

II. TEMATYKA KONKURSU

Konkurs plastyczny na najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną.

III. ORGANIZACJA KONKURSU

  1. Organizator konkursu:

-  Muzeum im.  Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.

  1. Adresat konkursu:
  • przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego w Krośniewicach oraz oddziałów przedszkolnych z Dąbrowic, Ostrów, Jankowic i Nowego;
  • uczniowie szkół podstawowych klas I-IV z gminy i miasta Krośniewice,  Dąbrowice, Ostrowy, Jankowice i Nowe.

Podział na trzy kategorie wiekowe: 

            1 kategoria  - przedszkolaki

            2 kategoria  - uczniowie klasy I-II szkoły podstawowej

            3 kategoria – uczniowie klasy III – IV szkoły podstawowej

  1. Zgłoszenia:

          -  prace  będą przyjmowane do dnia 12 kwietnia 2019 roku (do godz.16.00)

             w siedzibie Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego  w Krośniewicach, Pl. Wolności1,  99-340   Krośniewice;

          - prace można oddać osobiście lub przekazać za pośrednictwem nauczycieli plastyki, wychowawców lub opiekunów z danej placówki.

  1.  Sprawy techniczne:

            - technika wykonania pisanki dowolna;

            - pisanki mogą być wykonane z naturalnych wydmuszek  lub  z plastiku, styropianu oraz innego materiału;

            - oceniane będą tylko prace indywidualne (jeden autor- jedna praca);

            - każda osoba ma prawo wystawić jedną pracę;

            - prace powinny zawierać w podpisie: imię i nazwisko autora, klasę oraz nazwę szkoły, przedszkola  a także numer telefonu imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.

  1. Komisja Konkursowa:

            - oceną prac zajmie się Komisja Konkursowa złożona z pracowników muzeum;

            - Komisja oceniać będzie estetykę prac, stopień samodzielności i trudności;

            - decyzje Komisji w sprawie oceny prac mają charakter ostateczny;

            - wyniki obrad Komisji zostaną przekazane mailowo do przedszkoli i szkół  uczestniczących w konkursie.

  1. Nagrody :

            - w każdej kategorii wiekowej będą przyznawane dyplomy oraz nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca, ufundowane przez Tomasza Walczewskiego i Ewę Stolarczyk,

            - oficjalne rozdanie nagród odbędzie się dnia 17 kwietnia 2019 roku w salach Muzeum   im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.

IV. TERMINARZ KONKURSU

 

28 marca 2019 - ogłoszenie konkursu;

1 kwietnia  2019- początek przyjmowania prac;

12 kwietnia 2019 - ostateczny termin przyjmowania prac (do godz. 16.00);

15 kwietnia 2019- ogłoszenie  wyników Komisji Konkursowej;

17 kwietnia 2019 - oficjalne wręczenie nagród w Muzeum.

V. SPRAWY RÓŻNE

 

            - podczas rozdania nagród zostaną zaprezentowane wszystkie wyróżnione w konkursie  prace, które zostaną wyeksponowane na wystawie czasowej do dnia 30 kwietnia  2019 roku;

            - wszystkie prace biorące udział w konkursie mogą pozostać w siedzibie organizatora lub zostać odebrane przez autorów;

            - w przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z siedzibą Muzeum (tel: 24 252 33 47);

            - w razie jakichkolwiek zmian w terminach organizator poinformuje zainteresowane  osoby.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!