ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZDJĘĆ I OBIEKTÓW MUZEALNYCH DO FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA

1. Zdjęcia i obiekty muzealne do fotografowania/filmowania udostępniane są po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrekcji Muzeum.

2. Pisemne zamówienie powinno zawierać:

- pełne dane osoby lub instytucji (adres, telefon, NIP)

- szczegółowe dane dotyczące zamawianego zdjęcia lub obiektu udostępnianego do fotografowania/filmowania (tytuł, autor, nr negatywu, format, nr inwentarza Muzeum, cel przeznaczenia). 

Pobierz zamówienie: DOC    PDF

3. Usługi wykonywane przez Muzeum świadczone są w ramach określonych możliwości technicznych i organizacyjnych i realizowane są według kolejności zgłoszonych zamówień.

4. Reprodukcje wykonuje się z kopii dokumentacyjnej, będącej w posiadaniu Muzeum. Jeżeli kopia taka nie istnieje, Muzeum określa sposób wykonania usługi. Ze względu na zły stan zachowania obiektu lub przeciwwskazania konserwatorskie, Muzeum może odmówić realizacji zamówienia.

5. W przypadku wykorzystania zdjęcia obiektu muzealnego w publikacji, filmie, internecie, na ekspozycji itp., zamawiający zobowiązany jest do podania podstawowych danych dotyczących obiektu, źródła jego pochodzenia oraz autora fotografii.

6. Zamawiający, wykorzystując zdjęcia ze zbiorów muzeum, zobowiązany jest do przestrzegania zasad prawa autorskiego.

USŁUGI UDOSTĘPNIANIA I REPRODUKOWANIA ZBIORÓW

1.  Wykonywanie zdjęć obiektów muzealnych przez pracownika muzeum (wykonywanie zdjęć cyfrowych obiektów muzealnych o rozdz. 10 mln pikseli - 300 dpi, cena za jeden obiekt, bez prawa publikacji):

obrazy, meble, rzemiosło, numizmaty, plany, obiekty archeologiczne

100 zł

fotografie i pocztówki, grafika, archiwalia, prasa, książki

70 zł

sale i ekspozycje muzealne

70 zł

2. Skanowanie obiektów muzealnych przez pracownika muzeum (wykonanie kopii cyfrowej skanerem - 300 dpi JPG, cena za jeden obiekt bez prawa publikacji):

z odbitki fotograficznej do formatu A 4

10 zł

z odbitki fotograficznej do formatu A 3

20 zł

z negatywów dokumentacyjnych do formatu A 4

20 zł

z negatywów dokumentacyjnych do formatu A 3

30 zł

3. Opłaty za jednorazowe wykorzystanie fotografii cyfrowej lub skanu:

wydawnictwa naukowe non profit, katalogi i wydawnictwa muzealne

0-50 zł

wydawnictwa edukacyjne i popularnonaukowe, prasa i TV

0-70 zł

wydawnictwa inne: albumy, wydawnictwa reklamowe (kalendarze, foldery itp.)

50-150 zł

wystawy niemuzealne

50 zł

internet (72 dpi)

0-100 zł

4. Fotografowanie/filmowanie przez osoby z zewnątrz:

Profesjonalne fotografowanie obiektów muzealnych dla celów komercyjnych (plus opłata za przygotowanie obiektu1)

150 zł

Profesjonalne fotografowanie sal muzealnych i ekspozycji dla celów komercyjnych (ujęcia ogólne)

100 zł

Amatorskie fotografowanie i filmowanie ekspozycji dla celów prywatnych bez używania dodatkowego oświetlenia (w tym lamp błyskowych)2

0 zł

Filmowanie sal muzealnych i ekspozycji dla filmu dokumentalnego

1 godz. - 200 zł

Filmowanie sal muzealnych i ekspozycji dla filmu fabularnego

1 godz. - 300 zł

 

Filmowanie jednego obiektu muzealnego do filmu dokumentalnego

100 zł

Filmowanie jednego obiektu muzealnego do filmu fabularnego

200 zł

Sesje zdjęciowe we wnętrzach muzealnych wyłącznie na potrzeby osób indywidualnych (nie dotyczy sesji reklamowych i produkcji filmowych).

1 godz. - 100 zł

1Udostępnienie i przygotowanie obiektu do fotografowania oraz nadzór merytoryczny i konserwatorski: 50 - 150 zł.

2Amatorskie fotografowanie i filmowanie może odbywać się bez statywu, dodatkowego doświetlenia własnego (z kamery lub pochodzącego z zewnątrz) i nie może mieć w żadnym przypadku charakteru dokumentacyjnego. Rejestracja odbywa się w obecności pracownika muzeum i w przypadku uznania przekroczenia powyższych zasad może zostać przerwana na każde żądanie pracownika muzeum.

5. Odbitki kserograficzne

Opłata za wykonanie odbitki kserograficznej z materiałów archiwalnych i bibliotecznych wydanych po 1950 r. oraz powierzonych wynosi:

- format A4 - 0,60 zł

- format A3 - 1,00 zł

6. Muzeum zastrzega sobie prawo do odrębnych ustaleń w przypadk niestandardowych zamówień, gdy publikacja/licencja mieści się w interesie promocji Muzeum i popularyzowania jego zbiorów.

7. Muzeum umożliwia także udostępnianie wizerunku obiektów muzealnych, dopuszczając inne niż fotografia, skan oraz film formy. Udostępnienie takie wymaga każdorazowo odrębnych uzgodnień.

KWERENDY MUZEALNE

Rodzaj kwerendy

Cena za godzinę kwerendy

Cena ulgowa

realizowana na podstawie zlecenia instytucji / podmiotu prawnego

20 zł

10 zł

realizowana na wniosek osoby prywatnej

30 zł

15 zł

Kwerendy wykonywane na potrzeby innych placówek muzealnych, archiwów i innych podmiotów, uprawnionych zgodnie z ustawą o muzeach, wykonywane są na podstawie odrębnych porozumień.

WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH

1. Muzeum oferuje możliwość umieszczania reklam na biletach wstępu, drukach ulotnych i wydawnictwach Muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum. Ceny do uzgodnienia w ramach dwustronnych porozumień.

2. Muzeum w trybie indywidualnych uzgodnień może wynająć na potrzeby komercyjne elewacje budynku. Ceny do uzgodnienia w ramach dwustronnych porozumień.

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ:

• Stawki zerowe lub ulgowe w tabelach cen przysługują pracownikom naukowym, studentom, nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz pracownikom muzeów i archiwów państwowych, gdy wykonywane zlecenia realizowane są na udokumentowane potrzeby prac badawczych i działań edukacyjnych (potwierdzone dokumentem podpisanym przez kierującego placówką badawczą, szkołą lub inny podmiot). Przez pracownika naukowego rozumie się absolwenta wyższej uczelni, który w zgłoszeniu użytkownika lub w zamówieniu usługi zadeklarował cel naukowy i podał temat pracy. Stawki stosuje się do zamówień nie przekraczających 100 sztuk kserokopii lub 10 powiększeń fotograficznych złożonych w okresie kolejnych 12 miesięcy.

• Przez cel komercyjny rozumie się działalność zarobkową na rzecz osób trzecich - także bez zlecenia (z wyjątkiem reprodukcji zamawianych przez pełnomocników w postępowaniu administracyjnym, sądowym lub prowadzonym przez inny organ orzekający). Zakup materiałów na cele komercyjne wiąże się z podpisaniem odrębnej umowy określającej zasady wykorzystania materiałów w obrocie gospodarczym.

• Przez wykorzystanie na użytek prywatny rozumie się wykorzystywanie materiałów dla celów, które nie służą bezpośrednio, ani pośrednio osiąganiu zysku lub pozyskiwaniu środków finansowych.

• Użycie prywatne nie odnosi się do podmiotów posiadających osobowość prawną. W stosunku do nich obowiązują stawki ulgowe lub komercyjne. W przypadku łącznego występowania celów przyznawana będzie kwalifikacja komercyjna.

• W przypadku kserokopii i zdjęć przekazywanych drogą pocztową i płatności przelewem bankowym, do kwoty należności dolicza się koszty przesyłki oraz kwoty opłat pobieranych przez bank od Muzeum z tytułu przeprowadzenia operacji związanych z zapłatą.

• Na podstawie odrębnych ustaleń (gdy wkład Muzeum we wspólny projekt może być wkładem rzeczowym w postaci np. materiału fotograficznego) dana instytucja, osoba prawna lub fizyczna może być zwolniona z powyższych tabel opłat.

• Jedynie w zakresie obowiązywania prawa prasowego i zapewnienia dostępu mediów do informacji, Muzeum nie pobiera opłat od uprawnionych podmiotów. W każdym innym przypadku podmioty te obowiązują przepisy prawa autorskiego i konieczność przyjęcia określonych umów związanych z komercyjnym wykorzystywaniem utworów opracowanych przez Muzeum oraz reprodukowania muzealiów i zasobów stanowiących własność Muzeum.